فیزیک بیاموز ...نمونه سوالات فیزیک سال سوم فصل اول ( قسمت اول )

سوالات فیزیک سال سوم فصل الکتریسیته ساکن

 

1- نیروی الکتریکی چیست؟

نیرویی که دو جسم باردار بر هم وارد میکنند را نیروی الکتریکی مینامند.

این نیرو میتواند دافعه یا جاذبه باشد...

برای مشاهده ادامه سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب

جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

فیلم انبساط در آزمایشگاه

انبساط

جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک....

علم فیزیک به تازگی توانسته است بخشهایی از قسمتهای نامحسوس و غیر قابل مشاهده جهان را برای انسانها آشکار سازد. از گره زدن رشته های نوری تا کشف ضد ماده. نشریه لایو ساینس هفت مورد از شگفت انگیز ترین اکتشافات جدید علم فیزیک را معرفی می کند.

ادامه مطلب رو بخونید تا چیزی از دست ندید!


ادامه مطلب

سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

تاریخچه جریان الکتریکی

در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست.

تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث الکترومغناطیس قرار می‌گیرد

یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

مشخصات جریان الکتریکی

از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی

 متفاوت است؟

شدت جریان در هر سطح مقطع از هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد.

...یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

سرعت رانش /چگالی جریان الکتریکی

سرعت رانش

میدان الکتریکی که بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجاد نمی‌کند. چون الکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژی نوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) در راستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

چگالی جریان الکتریکی

جریان I یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یا چگالی جریان j است که یک کمیت برداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریان الکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمام نقاط این مقطع برابر j = I/A است. در این رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبت در آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.

...

یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

اشکال مختلف جریان الکتریکی

در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشی از عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی در الکترولیتها ، عبور اتمهای باردار شده به صورت الکتریکی (یونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفی وجود دارند. برای مثال، یک پیل الکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (یک محلول از کلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرف دیگر ساخته شود. غشا به یونهای مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یونهای منفی کلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

جریان الکتریکی در
پلاسما عبور الکترونها ، مانند یونهای مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی از الکترولیتهای جامد ، عبور پروتونها ، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه در آنها ، الکترونها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریان مانند 'حفره‌های (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. این شرایطی است که در یک نیم هادی نوع p وجود دارد.

یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

اندازه گیری جریان الکتریکی /مقاومت الکتریکی/ توان الکتریکی

جریان الکتریکی را می‌توان مستقیما توسط یک گالوانومتر اندازه گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل است. جریان را می‌توان بدون قطع مدار و توسط اندازه گیری میدان مغناطیسی که جریان تولید می‌کند، محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل سنسورهای اثر هال ، کلمپ گیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است

مقاومت الکتریکی

اگر اختلاف پتانسیل معینی را یک بار به دو انتهای سیم مسی و بار دیگر به دو انتهای میله چوبی وصل کنیم، شدت جریانهای حاصل در هر لحظه با هم اختلاف زیادی خواهند داشت. خاصیتی از هادی را که اختلاف مزبور را باعث می‌شود، مقاومت الکتریکی گویند، که آن را با R نشان می‌دهند و مقدار آن برابر R = V/I است که در آن V اختلاف پتانسیل بین دو سر سیم و I جریان الکتریکی است. واحد مقاومت الکتریکی اهم یا ولت بر آمپر می‌باشد.

 توان الکتریکی

یک مدار الکتریکی را در نظر می‌گیریم که حامل جریان I و ولتاژ V بوده و یک مقاومت Rدر آن قرار دارد. بار الکتریکی dq موقع عبور از مقاومت به اندازه Vdq ، از انرژی پتانسیل الکتریکی خود را از دست می‌دهد. طبق قانون بقای انرژی ، این انرژی در مقاومت به صورت دیگری ، مثلا گرما ظاهر می‌شود. گر در مدت زمان dt ، انرژی du حاصل شود، در این صورت داریم:


P=du/dt

در این رابطه P ، توان الکتریکی است که دارای واحد وات می‌باشد. برای یک مقاومت می‌توان توان را به صورت زیر:


P = RI2

یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲  توسط فاطمه خضری  |

 

تکلیف نوروزی .....فیزیک و آزمایشگاه 1

تکلیف نوروزی (سال ۹۱)

فیزیک و آزمایشگاه 1

 

1. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

-  در عدسی‌های ..........، لبه‌ها نازکتر از وسط آن است.

- در عدسی‌های واگرا، ..................، پس از شکست و گذر از عدسی،

 از هم دور می‌شوند.

- عدسی چشم، یک عدسی ............. بزرگ است

- دلیل اصلی پدیده شکست نور ................... در محیط های شفاف مختلف می باشد.

 

2.  در یک خط تعریف نمایید:

الف) پدیده شکست نور

 ب) تطابق

  ج)محور اصلی عدسی

 د) زاویه انحراف

 

3.  توضیح دهید:

الف)سرعت نور در خلا چقدر است؟

ب) تصویر در میکروسکوپ چگونه است؟

ج) در دوربین نجومی از چه عدسی استفاده می شود؟

د) فرمول عمق ظاهری را بنویسید؟

 

4 .  عدسی واگرایی به فاصله کانونی 15 سانتیمتر از شی که در فاصله

45 سانتیمتری آن است چه تصویری تشکیل میدهد؟

بزرگنمایی آن چقدر است؟توان عدسی را به دست آورید؟

 

5  . درذره بین از چه وسیله ای استفاده می شود؟

     الف) آینه مقعر           ب) عدسی واگرا

     پ) عدسی همگرا       ت) آینه تخت

 

جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰  توسط فاطمه خضری  |

 

تکلیف نوروزی ............فیزیک و آزمایشگاه 2

تکلیف نوروزی (سال ۹۱)

فیزیک و آزمایشگاه 2

 

1.جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 تغییر حالت از بخار به جامد.............................. نام دارد.

افزایش فشار وارد بر یخ سبب ........................ نقطه ی ذوب آن می شود.

 

2.در یک خط تعریف نمایید:

الف) گرمای نهان ویژه ذوب  

 ب) گرمای نهان ویژه ی تبخیر   

  ج)ضریب انبساط سطحی

 

3.توضیح دهید:

الف)چرا برف روی قله کوهها دیر تر آب می شود؟

ب) چرا فرآیند ذوب گرماگیر است؟

 

 

4 .با استفاده از  كلمه‌هاي (مثبت ، منفي ، صفر ، پتانسيل ، يكا ،

      دروني ، پايين ، بالا ، جنبشي )  جمله‌هاي زير را كامل كنيد.

الف) هنگام تعريف عملياتي دما ، لازم است علاوه بر .................  ،

روش اندزه‌گيري آن نيز مشخص شود.

 

ب) براي دما حد .................  وجود ندارد ولي يك حد ................. 

 براي دما وجود دارد كه تقريباً برابر  است كه آن را صفر مطلق

 يا صفر كلوين مي‌نامند.

 

پ) دماي هر جسم با انرژي .................  ميانگين ذره‌هاي سازنده‌ي

آن جسم متناسب است. به اين بيان ، تعبير مولكولي دما گفته مي‌شود.

 

ت) در تعادل يا ترازمندي گرمايي دو جسم ، مبادله‌ي انرژي گرمايي خالص

 بين آن‌ها .................  است.

 

5   .دو كره‌ي فلزي هم جنس و مشابه در اختيار داريم به طوري كه

درون يكي از آن‌ها حفره‌اي خالي وجود دارد. اگر گرماي مساوي Q 

 به هر دو كره داده شود ،‌

شعاع آن‌ها در مقايسه با هم چگونه تغيير مي‌كند؟

 

     الف) براي كره‌اي كه حفره‌ دارد ، افزايش شعاع بيش‌تر است.

     ب) براي كره‌اي كه حفره‌ دارد ، افزايش شعاع كم‌تر است.

     پ) براي هر دو كره افزايش شعاع يكسان است.

 

6.     در كدام يك از گزينه‌اي زير هر دو فرايند گرماگيرند؟

 

     الف) ذوب ، ميعان                ب) انجماد ، ميعان

     پ) چگالش ، تبخير               ت) ذوب ، تصعيد

 

 

 

 

جمعه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۰  توسط فاطمه خضری  |

 

 سلام

به وبلاگ گروه فیزیک کلاس ۲/۳تجربی خوش آمدید...............
این وبلاگ به سرپرستی خانم زارعی ساخته شده................
بنده حقیر"فاطمه خضری"نویسنده وب هستم..........
امیدوارم از مطالب ما استفاده کنید...........zareiazam@yahoo.com

 

 

نمونه سوالات فیزیک سال سوم فصل اول ( قسمت اول )
فیلم انبساط در آزمایشگاه
هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک....
تاریخچه جریان الکتریکی
مشخصات جریان الکتریکی
سرعت رانش /چگالی جریان الکتریکی
اشکال مختلف جریان الکتریکی
اندازه گیری جریان الکتریکی /مقاومت الکتریکی/ توان الکتریکی
تکلیف نوروزی .....فیزیک و آزمایشگاه 1
تکلیف نوروزی ............فیزیک و آزمایشگاه 2

 

آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹

 

 

سایت گوگل
علم فیزیک
مجله رشد
وبلاگ دفاع مقدس
صندوق ذخیره فرهنگیان
مدل لباس

 

دانشنامه رشد
نمونه سوال
سایت رسمی باشگاه پرسپولیس
گروه درسی فیزیک اسلامشهر
گروه فیزیک اداره کل شهرستا نهای استان تهران
روزنامه همشهري
روزنامه خبر ورزشی
مجموعه سوالات فیزیک دبیرستان
آدرس سایت هایی درباره فیزیک

 

RSS 2.0

آرشیو کد آهنگ

Designed By javalord